L?p ??t Camera t?i Vi?n Thông Th?i ??i khách hàng có th? yên tâm v? giá. Hài lòng v? ch?t l??ng, s?n ph?m chính hãng, rõ ngu?n g?c, ??m b?o ?? b?n. V?i nh?ng h? th?ng camera do công ty l?p ??t s? ???c h? tr? b?o hành, x? lý các tình tr?ng l?i, h? h?ng nhanh chóng, t?n tâm.
L?p ??t camera quan sát giá r? uy tín chuyên nghi?p
T?t c? b? camera khi khách hàng l?p ??t t?i công ty s? ???c h? tr? các d?ch v?
Tên mi?n xem camera tr?n ??i b?ng hik-connect ho?c cameraddns.net, khách hàng s? ???c cài ??t camera xem qua m?ng, xem camera trên ?i?n tho?i, máy tính t? xa ?n ??nh.
Support h??ng d?n cài ??t camera khi khách hàng thay th? thi?t b? m?ng.
H? tr? thay th? thi?t b? n?u s?n ph?m ch?a ??t yêu c?u s? d?ng c?a khách hàng.
H? th?ng ???c b?o hành mi?n phí t?n n?i n?m ??u tiên, thi?t b? ???c b?o hành 24 tháng theo nhà s?n xu?t. H? tr? s?a ch?a, thay th? m?i thi?t b? khi h? th?ng l?i trong th?i gian b?o hành.
B?ng giá thi công b? camera hikvision giá r?, ?? s?c nét cao
B?ng giá tr?n b? hikvision ?? phân gi?i 2mp giá r? thích h?p l?p ??t t?i nhà, c?a hàng, quán ?n – cà phê, v?n phòng công ty. B? camera ???c r?t nhi?u khách hàng l?a ch?n l?p ??t vì ch?t l??ng hình ?nh khá ??p, ?? b?n, ?n ??nh c?c kì cao.

?i?m n?i b?t c?a b? camera:

B? camera có th? m? r?ng ch?c n?ng g?n camera audio, có th? thu âm thanh, tính hi?u truy?n tr?c ti?p trên cáp ??ng tr?c, không c?n ?i dây tín hi?u cho âm thanh. ?? ?áp ?ng các v? trí nh? qu?y thu ngân, l?n tân, phòng k? toán và v?n phòng công ty.

Ch?c n?ng g?n camera báo tr?m, khi có ng??i ??t nh?p camera s? nháy ?èn và hú còi ngay t?i camera, ??u ghi s? g?i tin nh?n thông qua ph?n m?m xem camera.

??i v?i nh?ng v? trí ng??c sáng khách hàng có th? ??i camera ch?ng ng??c sáng, ?? quan sát t?t h?n. Ho?c g?n các dòng camera starlight ?? quan sát màu ban ?êm.
B?ng giá l?p ??t camera t?i nhà
B?ng giá l?p ??t tr?n gói camera KBVISION giá r?
B?ng giá chi ti?t l?p ??t t? 1 ??n 8 tr?n gói camera giám sát kbvision 2.0mp giá r? chuyên cho gia ?ình, quán cà phê, c?a hàng, spa, v?n phòng công ty.
L?p ??t tr?n gói camera kbvision giá r?
?u ?i?m c?a b? camera kbvision 2.0mp
Camera có góc quan sát r?ng, quan sát 1 cách t?ng th? h?n.
Khi l?p t?i nh?ng v? trí ng??c sáng, camera có th? t? ?i?u ch?nh ?? gi?m chói.
Mi?n phí tên mi?n xem camera t? xa trên ?i?n tho?i.
H? tr? xem l?i, tua nhanh, tua châm, backup d? li?u b?ng ?i?n tho?i ho?c máy tính m?t cách r?t ti?n l?i.
H??ng d?n cách cài camera kbvision trên ?i?n tho?i

KBVISION là dòng camera th??ng hi?u m?,t?i vi?t nam kb vision ???c khách hàng và các công ty camera l?p ??t khá là nhi?u,nên vi?c cài ??t camera trên ?i?n tho?i ?? xem t? xa r?t nhi?u.D??i ?ây là bài vi?t h??ng d?n cách cài ??t ?ng d?ng KBVIEW LITE ?? xem camera trên ?i?n tho?i.

Link t?i ph?n m?m xem camera KBVISION trên máy tinh : T?I ?ÂY

KBView có 2 phiên b?n : B?n thông d?ng KBView lite & B?n m?i nh?t là KBView pro có c? trên 2 ?ng d?ng là android và ios tr??c khi s? d?ng khách hàng vui lòng vào CHPLAY ho?c APPSTORE ?? t?i ?ng d?ng KBVIew lite ho?c pro v?.(2 phiên b?n này có cách cài gi?ng nhau).
Kbview pro
Sau khi t?i ?ng d?ng v? chúng ta m? ?ng d?ng lên,ph?n m?m s? yêu c?u các b??c sau,chúng ta ch?n theo d?u m?i tên ?? c?p quy?n cho ?ng d?ng nh? trong hình.
xem thêm thông tin t? v?n l?p ??t b? camera : T?I ?ÂY
C?p quy?n cho phép ?ng d?ng truy c?p
KBVIEW Pro ” mu?n thêm vào ?nh c?a b?n khi chúng ta ch?p l?i 1 hình ?nh khi xem camera,ho?c l?u l?i video c?n thi?t khi xem l?i,chúng ta có th? l?u tr?c ti?p trên file hình ?nh c?a ?i?n tho?i.

Sau khi ch?n xong chúng ta ti?p t?c vào giao di?n ti?p theo nh? hình bên d??i :
Ch?n ?ng d?ng xem camera kbvision

Xem thêm : H??ng d?n cách cài camera kbvision trên ?i?n tho?i